prof. dr. sc. Nikola Mrvac

ŽIVOTOPIS

Posted by Administrator (tisak) on Nov 04 2014 at 10:55 AM
prof. dr. sc. Nikola Mrvac >>

Dr.sc. Nikola Mrvac rođen je 28. svibnja 1969. godine u Desnom Sredičku. Diplomirao je 1994. na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za tisak. Godine 2001. obranio je magistarski rad na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu pod naslovom ''Razvoj tiskarstva u multimedijskom društvu''. Doktorsku disertaciju pod naslovom ''Sinteza interakcija odabranih parametara grafičke reprodukcije'' obranio je 2003. na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon studija, 1994 najprije se zapošljava kao nastavnik grafičke tehnologije na Grafičkoj školi u Zagrebu, te zatim iste godine prelazi raditi na Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu na Katedru za tisak, gdje i danas radi u svojstvu izvanrednog profesora. ?

Sudjelovao je u realizaciji više projekata u okviru Nacionalnog znanstvenog istraživačkog programa Ministarstva znanosti i tehnologije pod vodstvom glavnih istraživača dr.sc. Zdenke Bolanče, red.prof.? Grafičkog fakulteta, te dr.sc. Stanislava Bolanče, red.prof. Grafičkog fakulteta.?

Od 2007. i sam je voditelj projekta: Evaluacija kvantitavnih i kvalitativnih kriterija procesa grafičke reprodukcije. Šifra projekta: 128-1281955-1960

U listopadu 2006. izabran je u zvanje višeg znanstvenog suradnika.

U studenom 2007. izabran je u zvanje izvanrednog profesora.

Nastavna djelatnost dr.sc. Nikole Mrvca može se sagledati kroz članstvo i rad u više sveučilišnih i fakultetskih povjerenstava vezanih uz nastavu (Povjerenstva za izradu strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu te Povjerenstva za nastavu i diplomske ispite grafičkog fakulteta).

Dobitnik je nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za znanstveni rad u polju grafičke tehnologije, područje tehničkih znanosti za akademsku godinu 2000/2001.

�

tel: 01 2371 080 / 257
e-mail: mrvac@grf.hr
konzultacije: ponedjeljak od 11.30 do 12.30 h

Back