Link na Hrvatsku znanstvenu bibliografiju

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=245651