Literatura

Popis literature potrebne za studij
1. I. Zjakić, Upravljanje kvalitetom ofsetnog tiska, HSN, Zagreb, 2007.
2. S. Bolanča, Suvremeni ofsetni tisak, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
1. H. Kipphan et al., Hand Book of Print Media, Springer, Berlin, 2001.

Literatura potrebna za učenje može se nabaviti kod asistenata Irene Bertić i Kristijana Golubovića.